Κλινική Εικόνα & Διαγνωστικά Κριτήρια ΔΕΠΥ. Sluggish Cognitive Tempο