Γενετικοί, Βιολογικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Κινδύνου