Νευροψυχολογική Θεώρηση της ΔΕΠΥ - Επιτελικές Λειτουργίες

Ψυχοκοινωνικοί Εκλυτικοί Παράγοντες της Απρόσεκτης ή/και Διασπαστικής Συμπεριφoράς